Podmínky ochrany osobních údajů

Dobrý den,

děkujeme, že jste si vybrali právě náš eshop pro nákup. Věříme, že s výrobky budete velmi spokojení a rádi se k nám vrátíte. 

Následující řádky doplňují naše Obchodní podmínky pro nákup na eshopu LovelyHerbs.cz a slouží k vysvětlení, proč a jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje. V případě jakýchkoliv nejasností, neváhejte nás kontaktovat na naši emailovou adresu lovelyherbs@email.cz

 

Stránka e-shopu LovelyHerbs.cz zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy,
zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) a zákonem o zpracování osobních údajů.

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s
užíváním webu LovelyHerbs.cz poskytnete.

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Tomáš Králík (dále jen "správce")

IČO: 88607437

se sídlem: Jestřabí 51, 763 33

zapsaný v živnostenském rejstříku u Krajského úřadu Zlín

e-mail: lovelyherbs@email.cz

telefon: 774336014

web: www.lovelyherbs.cz

 

Rozsah a zdroje zpracovávaných osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté jemu uživatelem webu prostřednictvím formuláře přihlášení k odběru e-mailů s novinkami (newsletterů), registrace zákazníka (registrační formulář), odeslání dotazníků spokojenosti, vyřízení Vašeho nákupu při odeslání objednávky na e-shopu LovelyHerbs.cz.cz nebo jinou elektronickou cestou.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu/korespondenční adresa
 • fakturační adresa
 • kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa, IP adresa, soubory cookies

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle odstavce Rozsah a zdroje zpracovávaných osobních údajů,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů), při současné existenci zákaznického vztahu, podle odstavce Rozsah a zdroje zpracovávaných osobních údajů
 • Váš souhlas se zpracováním pro marketingové účely, zejména nabízení výrobků a služeb podle odstavce Rozsah a zdroje zpracovávaných osobních údajů ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od návštěvníků prostřednictvím formulářů, kde souhlasí se zpracováním osobních údajů v rámci vyřízení objednávky, registrace nebo odběru e-mailů s novinkami (newsletterů) či poslání dotazníků spokojenosti.. Zdrojem osobních údajů je tedy subjekt údajů vždy sám.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a návštěvník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím zaslání požadavku na e-mailovou adresu uvedeném na webu. Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Správci, již nelze osobní údaje na základě souhlasu zpracovávat. Dále Správce může osobní údaje zpracovávat pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj plnění smlouvy, plnění svých právních povinností nebo oprávněný zájem.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo Správce  , a to v elektronické formě. 

Osobní údaje dále zpracovávají zpracovatelé:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy a
 • zajišťující služby provozování e-shopu, další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a
 • zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje nenávratně vymaže.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám - subjektům údajů, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, přiznává GDPR vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže.

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování např. v rámci vyřízení objednávky jsme povinni podle § 1 odst. 2 zákona o účetnictví uchovávat účetní doklady po dobu 10 let, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.


Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést uSprávce námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmůSprávce.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje odSprávce a předat je jinému správci osobních údajů.


Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno GDPR. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.


Pokud byste měl jakékoli dotazy nebo Vám bylo ve výše uvedených informacích něco nejasné, neváhejte nás, prosím, kontaktovat, rádi odpovíme.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5. 2021
 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz